توسعه کسب‌وکار

توسعه کسب‌وکار چیست؟

مدیریت (اداره کردن) می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر کسب‌وکار ممکن است دارای سطح وسیعی از مسئولیت باشد که این بستگی به سازمان موردنظر دارد. با این وجود برخی عملکردهای کلی در همه کارهای مدیریتی موجود است که شامل: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تعیین کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی می‌شوند.

دوره‌های توسعه کسب‌وکار

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!
تماس بگیرید!

مدیریت منابع انسانی

بازاریابی و مدیریت فروش

مدیریت تولید و سیستم‌های تولید و پروژه

پلتفرم آموزشی دانشو دوست داری از آخرین بروزرسانی‌های دانشو باخبر بشی؟ شاید بعداً بله حتماً