پلتفرم آموزشی دانشو

بیوگرافی

دگرگون کردن زندگی ادعای بزرگی است.اما وقتی یک تیم فوق حرفه ای با مجموعه ای از بزرگترین اساتید کشور و با صرف سرمایه گذاری اولیه چندصدمیلیونی بخواهند آموزش هایی را تولید کنند، طبیعتا کیفیت آموزش اولویت شماره یک شان خواهد بود و نتیجه گرفتن مخاطب، تنها دغدغه مجموعه.