کتابخون شو - بزرگترین رویداد کتاب محور ایران - دانشو

جلسه اول

به قبیله کتابخون‌شویی‌ها در تلگرام بپیوندید...

خواندن همه کتاب های خوب، مانند گفتگو با بهترین ذهن های قرن های گذشته است.